06 - 46 23 36 65 info@jeebee.nl

LAATSTE NIEUWS

Site bijgewerkt

Hoi Allemaal, Inmiddels is de site weer up to date en zijn we bij tot aan hemelvaart. Hemelvaart is nog niet alles van bekend dus deze is nog niet kloppend. Nog even geduld tot we deze info hebben dan passen we dit ook aan. Het eerste evenement staat inmiddels voor de...

Site bijgewerkt

Hoi Allemaal, Inmiddels is de site bijgewerkt en de agenda online geplaatst. De datums zullen blijven en kunnen eigenlijk als definitief gezien worden (uitzonderingen daargelaten). Helaas kunnen we nog niet met zekerheid de locaties invullen. Zo snel we dit kunnen...

Nieuwjaar.

Hoi Allemaal hierbij willen we jullie allemaal het beste en veel geluk en modder plezier wensen. Dat we elkaar maar vaak mogen zien en ontmoeten in dit nieuwe jaar.

Overlijden Theo van Aalten

Helaas is het droevige bericht ontvangen dat Theo van Aalten is overleden. Dit op 13-5-21. Theo was ere beer uitgeroepen door het vorige bestuur. Theo is besloten kring gecremeerd. Onze deelneming gaat uit naar de familie en nabestaande.

Loon op zand 23 & 24 mei

Hoi Allemaal,   Naar een bewogen weekend is het toch weer gelukt om het evenement te verzetten.   We zullen helaas niet gaan rijden op 15 & 16 mei maar op 23 & 24 mei.   Alles zal het zelfde blijven, zoals het allemaal al bekend was.   Iedereen die...

update 16-02-2021

onze terreinchefs zijn wezen jagen hebben geschoten en nu met zijn allen hopen dat het raak is. Blijf onze facebookpagina en website volgen voor meer informatie.

update 9-2-2021

Hoi Allemaal, Hierbij weer een vervelende nieuwsbrief van ons.  Helaas is het op dit moment ook niet helemaal duidelijk of we wel in Maart kunnen gaan rijden.  De locatie is al besproken echter is het niet zeker of we onder de huidige condities dit door kunnen laten...

Update 27-12-20 Agenda gevuld

Hallo allemaal, Zo ondanks alles toch maar even de agenda ingevuld zoals wij die al ingevuld hadden.Helaas is het nog steeds niet zeker of we door mogen gaan met organiseren van onze 4x4 sport. Achter de schermen zijn we natuurlijk druk bezig ondanks alles om locaties...

Update 26-12-20

Hoi donateurs,Het is al even geleden dat jullie iets van ons gehoord hebben. Helaas hebben wij van Jeebee nog maar weinig nieuws met betrekking de evenementen.We zijn achter de schermen druk bezig om de agenda te vullen maar dit wil nog niet echt lukken.             ...

corona update 17-11-2020

Hallo allemaal, Er is vandaag weer wat duidelijk geworden na de persconferentie.  Helaas is het niet meer mogelijk om het evenement wat gepland staat door te laten gaan. Dit tot onze grote spijt.  Voor als nog is de gedeeltelijke lockdown nog van toepassing met de...

Privacybeleid

Inleiding
Stichting Jeebee hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede in overeenstemming met andere toepasselijke wet- en regelgeving. Stichting Jeebee is aan te wijzen als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Op deze website kunt u dit privacy statement te allen tijde raadplegen.

Eventuele schriftelijke verzoeken die betrekking hebben op bepalingen uit dit privacystatement kunt u richten aan: Stichting Jeebee, Buskeshoeven 84 5242 KT Rosmalen.

Artikel 1 Begripsbepalingen
a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
c. bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
d. verwerkingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, is in de zin van dit reglement Stichting Jeebee;
e. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
f. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke of enig ander persoon die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
g. toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
h.  beheerder: degene die namens de verantwoordelijke de persoonsgegevens in beheer neemt en toeziet op de toegang, bewaking en beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, is in de zin van dit reglement het bestuur van stichting Jeebee;
i. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): College bescherming persoonsgegevens als bedoeld in artikel 51 van de AVG;
j. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, 27 april 2016).

 1. Google Analytics: Google Analytics is een webanalyse service. Met Google Analytics wordt gemeten hoe een websitebezoeker de website gebruikt. Eveneens wordt door middel van Google Analytics inzichtelijk gemaakt hoe een websitebezoeker onze website gevonden heeft.

 

Artikel 2 Verwerking van de persoonsgegevens
2.1        Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. om contact met u op te nemen;
 2. als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, gebruiken wij uw gegevens om u de nieuwsbrieven te sturen;
 3. om te onderzoeken of u donateur kunt worden van stichting Jeebee;
 4. om facturen in rekening te brengen;
 5. om een (donateurs schap)overeenkomst uit te voeren die wij met u hebben gesloten;
 6. om u uit te nodigen voor of te informeren over evenementen die door ons of door aan ons gelieerde organisaties worden georganiseerd;
 7. om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 8. om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen die in relatie staan met eerder door u gekochte producten en/of afgenomen diensten;

2.2        Van de volgende categorieën personen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. donateurs;
 2. deelnemers van door ons georganiseerde evenementen;
 3. vrijwilligers/medewerkers.

 

Artikel 3 Soorten persoonsgegevens
3.1        De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 1. naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, kenteken van het voertuig en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
 2. een Donateursnummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a,
 3. gegevens met het oog op het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 4. andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met c, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

3.2        De verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens berust op een wettelijke/contractuele verplichting en is wel/niet een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten met stichting Jeebee. U bent als betrokkene wel/niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. De mogelijke gevolgen als de gegevens niet worden verstrekt zijn Geen donateurs schap bij stichting Jeebee. En geen nieuwsbrieven kunnen ontvangen. Als mede geen korting te krijgen op onze evenementen.

 

Artikel 4 Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

4.1        Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts
toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het klantenbestand of degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, waar onder het bestuur van stichting Jeebee.
Artikel 5 Beveiliging en geheimhouding
5.1    Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van
de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de
aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht
onnodige verzameling en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

5.2        Een ieder die persoonsgegevens verwerkt onder ons gezag, is tot geheimhouding verplicht. Geheimhouding is niet van toepassing voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

 

Artikel 7 Bewaartermijn

7.1        Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt.

Uw gegevens worden, behoudens eventuele wettelijke langere bewaartermijnen, uiterlijk binnen 2 jaar verwijderd nadat:

 1. Uw donateurs schap is beëindigd;
 2. U heeft deelgenomen aan een van de door ons georganiseerde evenementen;
 3. U werkzaamheden heeft verricht voor onze organisatie als vrijwilliger/medewerkers.

Artikel 8 Recht op inzage, correctie, dataportabiliteit en verzet.

8.1        U heeft als betrokkene het recht om de persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.

8.2        Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan heeft u als betrokkene te allen tijde het recht die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

8.3        U heeft als betrokkene het recht om ons te verzoeken om u inzage te geven in uw door ons verwerkte persoonsgegevens. Wij zullen u schriftelijk binnen vier weken informeren of de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

8.4        Indien u onjuistheden in uw bestand constateert, dan kan er een verzoek worden gedaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Wij berichten de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre wij daaraan voldoen.

8.5        Indien de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt omdat die verwerking noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigde belang, dan staat u de mogelijkheid tot uw beschikking om te allen tijde verzet aan te tekenen.

8.6        Wij beoordelen binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigen wij onmiddellijk de verwerking.

 Artikel 9 Klachten

9.1        Indien u van mening bent dat de bepalingen uit dit privacy statement niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, dan kan u zich wenden tot ons, de Autoriteit of de bevoegde rechtbank.

Artikel 10 Inwerkingtreding
10. 1     Dit privacy statement treedt eerst in werking op 25-5-18